DARMOWA DOSTAWA OD 100 ZŁ !!!

Regulamin sklepu internetowego orzechowe.eu

 

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego orzechowe.eu, w którym zawarte zostały informacje
m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bonus Sebastian Fujarowicz Spółka Jawna 37-220 Kańczuga, Ul. Kochanowskiego 5, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012845, posiadające NIP: 7940001648, numer statystyczny REGON 650073820, numer telefonu +48 16 644 06.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres
e-mail 
sprzedaz@orzechowe.eu lub dzwoniąc pod numer (016) 642-44-06.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów.

Zespół sklepu internetowego orzechowe.eu

 

Spis treści:

1. Definicje

2. Postanowienia wstępne

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

4. Składanie zamówienia

5. Formy dostawy i metody płatności

6. Realizacja zamówienia

7. Reklamacje

8. Prawo odstąpienia od umowy

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10. Dane osobowe i pliki cookies

11. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1Wzór odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny

 

 § 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów
i usług VAT) należna sprawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta, zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktów, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.

2) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych potrzebny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskania dostępu do Konta, ustalany przez Klienta podczas Rejestracji.

4) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

5) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

6) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą  (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do danych do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostępu do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

8) Koszyk – usługa udostępniania każdemu klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę Umowy Sprzedaży.

9) Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.

10) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem Regulamin orzechowe.eu

11)  Sklep internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, działająca pod adresem https://orzechowe.eu/

12) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bonus Sebastian Fujarowicz Spółka Jawna 37-220 Kańczuga, ul. Kochanowskiego 5, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012845, posiadające NIP: 7940001648, numer statystyczny REGON 650073820, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@orzechowe.eu, numer telefonu +48 16 644 06.

13) Produkty – towary, w szczególności towary spożywcze oferowane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego Sklepu internetowego.

14) Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient

15) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

16) Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).

17) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta koniczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu internetowego dla Klientów korzystających ze Sklepu internetowego działającego pod domeną orzechowe.eu

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3. Regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i sprzedawców korzystających ze Sklepu internetowego.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie internetowym, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Konsumenta. Wystarczające są: 

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

6. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie internetowym anonimowo ani pod pseudonimem.

7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie internetowym.

8. Ceny produktów w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług VAT). Dla ułatwienia są podawane również ceny netto wraz z podatkiem VAT.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi elektroniczne, niezbędne dla prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego świadczoną przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie internetowym. Na koncie Klienta przechowywane są jego dane oraz historia złożonych przez Klienta zamówień w Sklepie internetowym. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem Loginu tj. swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

4. Założenie konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie internetowym. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili usuwając konto.

5. Usługi elektroniczne na rzecz Klienta są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego i powinien poinformować Klienta o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@orzechowe.eu. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4

Składanie zamówienia

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty transportu” pod adresem: http://www.orzechowe.eu/Koszty-transportu/.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

3) zalogować się do swojego konta w Sklepie lub założyć Konto w Sklepie internetowym ( nie dotyczy Klienta, który zalogował się do swojego Konta przez rozpoczęciem składania zamówienia),

4) podać adres do wysyłki Produktów objętych zamówieniem oraz dane do faktury – jeśli Klient wcześniej dodał określone dane do Konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

5) wybrać metodę wysyłki i płatności za zamówienie,

6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. Klient po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktów na trwałym nośniku i jest niezwłocznie przekazywane klientowi.

6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.

7. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

 

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

b) Przesyłka paczkomatowa. 

c) Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu internetowego, tj. ul. Kochanowskiego 5, 37-220 Kańczuga, Sekretariat Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00.

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy Produktu do klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

4. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi warunki dostawy w Sklepie internetowym. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy Produktów dla Klienta.

5. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1)     przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;  BS Jarosław 76 9096 0004 2004 0040 1533 0001.

2)     płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej realizowanej za pobraniem.

3)     Płatność za pośrednictwem systemu przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

4)     Gotówka przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

7. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

8. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę, w terminie płatności od Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Nieuiszczenie zaległej płatności przez Klienta w ciągu 3 dni od daty przypomnienia o upływie terminu płatności, stanowi podstawę od odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.

 

§ 6

Realizacja zamówienia

 

1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę pomiędzy stronami (Klientem i Sprzedawcą) zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktów objętych zamówieniem Klienta.

2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu Produktu do wysyłki albo do odbioru osobistego przez Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Produktu do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta.

4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Klient wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy.

6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta albo powiadomi Klienta o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

7. Wysyłka i dostawa zamówienia do Klienta realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta.

8. Czas dostawy zamówienia do Klienta zależny jest od wybranej przez Klienta metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

 

§ 7

Reklamacje

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności  w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientowi Produktu wolnego od wad.

3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Kochanowskiego 5, 37-220 Kańczuga lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@orzechowe.eu. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem Formularz reklamacyjny, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Klient w treści reklamacji powinien podać wszelkie informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, zakresu i dat stwierdzonych wad Produktu, rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości, oczekiwanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży oraz danych kontaktowych.

7. Sprzedawca ustosunkuje się i udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta, który podany został w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innym sposób podany przez Klienta.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę sprzedaży Produktów uważa się za niezawartą.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest:

1)      Rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)      Rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,

3)      Jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Aby odstąpić od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Może to zrobić w następujący sposób:

1)      pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bonus Sebastian Fujarowicz Spółka Jawna ul. Kochanowskiego 5, 37-220 Kańczuga,

2)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@orzechowe.eu z dopiskiem odstąpienie od umowy,

3)      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem Wzór odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w opakowaniu oryginalnym nie później niż 14 dni, od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu (koszty transportu Produktu, koszty zwrotu płatności dokonanej za pośrednictwem platform płatniczych).

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

 

 § 9

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3)      może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów itp.).

4)      Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności .

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie pdf Regulamin 2021 .


Akceptuję

Korzystamy z plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.